Search

Torah Sources

Chumash (Bereishis)

"ויאמר אלהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה. ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאכלה, ויהי כן". (בראשית פרק א פסוקים כט-ל)
אמרו חז"ל : "אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה, דכתיב (בראשית א כט) לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ - ולא חית הארץ לכם. וכשבאו בני נח התיר להם, שנאמר (בראשית ט ג) כירק עשב נתתי לכם את כל".(מסכת סנהדרין דף נט עמוד ב)

G-d said, “Behold, I have given to you all herbage yielding seed that is on the surface of the entire earth, and every tree that has seed-yielding fruit; it shall be yours for food.  And to every beast of the earth, to every bird of the sky, and to everything that moves on the earth, within which there is a living soul, every green herb is for food.” 
Our Sages said: “Rabbi Yehuda said and Rav said, the first man did not have permission to eat meat, as it says in Bereishis 1:29, ‘It shall be yours for food…And to every beast of the earth’ – and it doesn’t say that animals shall be for you.  And for the sons of Noah [He] did allow them [meat], as it says in Bereishis 9:3, ‘…Like the green herbage I have given you everything.’”



Tractate Yevamos

"ועצמותיך יחליץ וכו', ואמר רבי אלעזר זו מעולה שבברכות, ואמר רבא זרוזי גרמי". 
(מסכת יבמות דף קב עמוד ב)
"יבריא ויחזיק את עצמותיך". 
(מצודת דוד, ישעיה פרק נח פסוק יא)


“’And He will strengthen your bones…’ and Rabbi Elazar said, ‘This [Health] is the greatest of all blessings,’ and Rava said ‘vibrant limbs.’”

Tractate Shabbos

"אמר ליה רב הונא לרבה בריה, מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדין שמעתיה, אמר ליה מאי איזיל לגביה, דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא, אמר ליה מאן דעיין לבית הכסא לא ליתיב בהדיא ולא ליטרח טפי, דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיב, דילמא משתמטא שיני דכרכשתא ואתי לידי סכנה, אמר ליה הוא עסיק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא, כ"ש זיל לגביה".
(שבת דף פב עמוד א).                                                                                                     

Rav Huna asked Rava (his son): Why do you not go to learn by Rav Chisda, after all he is a superb teacher.  [Rava] answered his father: Why should I go to him?  He talks of nonsense and not of Torah.  His father continued to ask: And what does he say to you?  Answered his son: [He says] when in the restroom, do not exert yourself otherwise you could harm yourself.  Answered his father: And you call this nonsense?  Even more so, if this is what he says you have better reason to go to him.


Rambam

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המבריין והמחלימים". (ספר דעות פרק ד הלכה א)
"ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והוא עיקר לכל החולאים, ורוב החולאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה, אפילו ממאכלים טובים". (שם הלכה טו)

Since maintaining a healthy and sound body is among the ways of God - for one cannot understand or have any knowledge of the Creator, if he is ill - therefore, he must avoid that which harms the body and accustom himself to that which is healthful and helps the body become stronger.  They are as follows: a person should never eat unless he is hungry, nor drink unless thirsty. He should never put off relieving himself, even for an instant. Rather, whenever he [feels the] need to urinate or move his bowels, he should do so immediately. 

"...אלא ישים על ליבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואבריו בלבד. לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאווה, ככלב וחמור, אלא יאכל דברים המועילים לגוף – אם מרים או מתוקים, ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שהם מתוקים לחיך".  (ספר דעות פרק ג הלכה ב)

Similarly, when he eats, drinks and engages in intimate relations, he should not intend to do these things solely for pleasure to the point where he will eat and drink only that which is sweet to the palate and engage in intercourse for pleasure. Rather, he should take care to eat and drink only (in order to be healthy in body and limb) to nourish his body and all his organs. 

"לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו רפין כל ימיו, ויהיה קרוב לשלשול מעט, וזה כלל גדול ברפואה, כל זמן שהרעי נמנע או יוצא בקושי חלאים רעים באים" וכו'.  (ספר דעות פרק ד הלכה יג)

A person should always try to have loose movements throughout his life, tending slightly towards diarrhea. This is a cardinal principle in medicine: Whenever one suffers from

constipation or has difficulty moving his bowels, serious diseases will beset him.

"יש מאכלות שהן רעים ביותר עד מאוד, וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים, והגבינה המלוחה הישנה, והכמהין והפטרייות, והבשר המליח הישן, ויין מגיתו, ותבשיל ששהה עד שנדף ריחו, וכל מאכל שריחו רע או מר ביותר, הרי אלו לגוף, כמו סם המוות."  (ספר דעות פרק ד הלכה ט)

There are foods which are harmful, but less so than these. They are water fowl, young pigeons, dates, bread roasted in oil or kneaded in oil, flour which has been sifted so well that no bran is left, fish brine and pickled fish oil. They ought not to be eaten in quantity.  A man who is wise, overcomes his desires, is not drawn by his appetites and eats nothing of the aforementioned unless he needs them for a medical reason, is [indeed] heroic.


"המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו שלמים בלבד, ושיהיו לו בנים עושין מלאכתו ועמלין לצורכו, אין זו דרך טובה, אלא ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב".  (ספר דעות פרק ג הלכה ג)

A person who accustoms himself to live by [the rules of] medicine does not follow a proper path if his sole intention is that is entire body and limbs be healthy... Rather, he should have the intent that his body be whole and strong, in order for his inner soul to be upright so that [it will be able] to know G-d.  For it is impossible to understand and become knowledgeable in the wisdoms when one is starving or sick, or when one of his limbs pains him.



"ואיזה רופא חכם, כל שיודע להיזהר שלא יבוא אדם לידי חולי, ואם בא לידי חולי אף על פי שמרפא, כיון שלא ידע להיזהר – אין זה רופא חכם”.
)
רבי יהודה החסיד, ספר חסידים, סימן תקצב(


A wise doctor is one who knows how to prevent disease from coming upon a person and should a person get sick even though he was treated by a doctor, it is not a wise doctor since he did not prevent disease.



Rabbi Yona of Gerundi

"ובאהבת ה' אותנו, וחפץ לזכותנו בתורה ובמצוות לעולם הבא, הזהירנו על בריאותנו, להיות מקיימים לפניו בגוף חזק ובריא.”
(איסור והיתר הארוך"; על פי הרמ"א – מחברו הוא רבנו יונה מגירונדי; סימן סח, עמוד קלז, וילנא תרנ"א)


Since G-d loves us and it is His desire that we merit the Torah and commandments in the next world, He has warned us regarding our health, to serve Him with a strong and healthy body.



Sefer HaChinuch

"בהיות בגוף שום הפסד באיזה עניין שיהיה, תתבטל פעולת השכל כפי אותו ההפסד, ועל כן הרחיקה אותנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד".
(ספר החינוך, מצוה עג)"כי מהיות הגוף כלי לנפש... מפני זה צריך האדם להשתדל על כל פנים בחיות גופו להעמידו על ישובו ובריו וכוחו... ועל כן היה מחסדי הא-ל הגדולים עלינו אנחנו עמו אשר בחר, והרחיק ממנו כל מאכל מזיק אל הגוף ומוליד בו ליחות רעות".
(ספר החינוך, מצוה קמז)


If the body experiences any kind of problem it will affect the person’s mind accordingly.  Therefore the Torah distanced us from anything that might cause harm… because since the body is a tool of the soul…a person must try to keep his body healthy and strong… therefore it is a kindness from G-d to distance ourselves from any food that is harmful to the body and that creates in the body harmful mucus.”



The Lev Tov on Rabbeinu Bechaye

"אף על פי שקיצו ומספר ימיו תלויים בגזירת הבורא יתברך, עם כל זאת על האדם לעשות מצידו מה שבידו כדי לשמור על חייו על ידי שיאכל וישתה ויתלבש ויגור כפי שדרוש לו... וכבר הזהירה אותנו התורה באומרה (דברים ו סז): 'לא תנסו את השם אלוקיכם', כי האדם המעמיד את עצמו בסכנה, אין לו מנוס מאחת משתי אפשרויות: אפשרות אחת היא, שימות, ואז יהיה הוא הרוצח של עצמו... והאפשרות השנייה היא, שאמנם יינצל בעזרת הבורא מהסכנה, אבל יאבד על ידי כך זכויותיו ויפסיד את שכרו". (חובות הלבבות, שער הביטחון, פרק ד)


Even though a person’s end and length of days are determined by the Creator’s decree, still, a person must do all he can in order to safeguard his life by eating and drinking and dressing and living as he should… And the Torah has already warned us (Devarim 6, 57): “Do not test HaShem your G-d,” because a person who places himself in danger has only two options: one option is that he will die, and then he is his own murderer… And the second option is that he will be saved from danger by the Creator but he will thereby lose his merits and forfeit his reward.



Rabbi Meir Ibn Aldabi
Shvilei HaEmuna


כולם [המצוות] נכללים בשתי כוונות, והם הנהגת בריאות הגוף והנהגת בריאות הנפש, רצה לומר, תיקון הגוף ותיקון הנפש. תקון הגוף יהיה בתיקון עניני מחייתו ולהנהיג גופו בהנהגת הבריאות, וישתדל בענין שלא יבוא לידי מחלה, ואולם תיקון הנפש הוא לעבור בוראו יתברך  וכו'. ותיקון הגוף הוא קודם בזמן ובטבע לתחקון הנפש" וכו'.
צריך האדם לשמור חוקי בריאות הגוף ודרכי רפואותיו כמו חוקי בריאות הנפש שהם המצוות, וכל דעות הבורא יתברך, כי היא כמו התורה והמצוות, כי לא יתקיימו המצוות אלא בבריאות הגוף וכו'.
צריך האדם לשים כוונת כל עניניו לצורך בריאות הגוף, ולהנעימו לצורך תועלת הנפש ובריאותה וכו'. והנה ידעת כי בריאות הגוף ושלימותו מן החלאים היא עבודה מעבודות הבורא יתברך, כי בשלום הגוף תתחזק הנפש לעשות מעשיה לקנות המידות הנכבדות, ולא יתכן כל זה כי אם בבריאות הגוף."
(שבילי אמונה, בהקדמה לנתיב הרביעי(


A person must obey the laws of health in accordance with healing protocols in order that he will have a healthy body that can conduct itself properly, because a person cannot perform the commandments unless his body is healthy and he safeguards himself from all danger, and then when his body and soul are healthy and strong and pure, he will adopt proper attributes that will enable him to inherit this world and the next.



Tur Orach Chaim

"מצוה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו, כדי שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה". (טור אורח חיים סימן קנה)


“It is a mitzvah to conduct oneself with good habits and correct behavior to safeguard one’s health so that he will be healthy and strong in order to serve the Creator.”



The Shulchan Aruch

"וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה, שנאמר השמר לך ושמור נפשך (דברים ד ט). ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר בלא תשים דמים (דברים ד ט)". (מרן רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, חושן משפט סימן תכז סעיף ח)


It is a positive commandment to remove any stumbling block that poses a danger to one’s life, and safeguard oneself from it, as it says: “Guard yourself” (Devarim 4:9). And if a person did not remove the stumbling block and allowed himself to come to danger, he has negated a positive commandment and has transgressed the negative commandment of ‘lo tasim damim’.”



Matnos Kehuna on Midrash Rabba

"אמר רבי אחא: מאדם יהא שלא יבואו חוליים עליו. מאי טעמא? 'והסיר ה' ממך כל חולי' (דברים ז) - ממך הוא שלא יבואו חוליים עליך..." (מדרש רבה, ויקרא, פרשה טז אות ח)

"רבנן אמרין: תשעים ותשעה בפשיעה, ואחד בידי שמים." (מדרש רבה, ויקרא, פרשה טז אות ח)

"שאינו שומר עצמו בדרך הבריאות ופושע בגופו." (שם, פירוש מתנות כהונה)


“Rav Acha said: It is up to a person [to protect himself] from disease. How do we know this? From the verse ‘G-d will remove from you every illness…’” “Protecting yourself from disease comes from you.” (Midrash Raba, VaYikra, 16:8 (Meaning, it is in your hands to guard your health.)

“Our sages say: Ninety nine [die] due to their own fault, and one [dies] by Heaven. (Midrash Raba, VaYikra 16:8)

“Because [a person] does not guard his health and commits transgressions against his body.” (Midrash Raba, VaYikra 16:8, Matnos Kehuna)



Reishis Chochma, Sha’ar HaKedusha

"וכל אשר תוכל להטביע נפשיך שלא להרגיש על עניין המאכל והמשתה כדי לייסרה – עשה. ושים כוונתך בו לרפואה יותר מלמזון" (פרק טו סעיף יד)


Anything you can do to accustom yourself not to feel [pleasure] in matters of food and drink … do it. And your intention should be to eat for therapeutic purposes more than for the sake of nourishment.

"וכן ראוי למי שהוא רוצה להתקדש, שלא יאכל אכילתו אלא לרפואה כדי שלא יחלה ויתבטל מהתורה ומהמצוות. לכן ראוי שלא ימלא נפשו ממאכלים גסים, ואפילו מדברים טובים לא ישלים תאוותו אפילו בשבת, כי אכילה רבה גורם להרבות שינה" וכו'. (שם סעיף טז).


It is proper for a person who wants to be holy to eat only for therapeutic purposes so that he will not get sick and thus be unable to learn Torah and perform the commandments. Therefore a person should not fill up on heavy food, including food that is good for him, even on Shabbos because eating too much causes sleeping too much…

"ואין צריך לומר, שישמור האדם עצמו מן המאכלים שהוא מכיר מהם שהם מזיקים אותו. כי האוכל דברים המזיקים אותא, ואפשר לו זולתם – הרי הוא פושע בגופו ופושע בנפשו, מפני שהוא הולך אחרי תאוותו ואינו חושש על אבידת גופו, והיא דרך היצר הרע ועצתו השכלית להסיתו מדרך חיים אל דרך המוות" וכו'. (שם סעיף יח)


It is superfluous to say that a person must guard himself from food that he knows is harmful. Because one who eats food that is harmful when he could have done without it is committing a crime against his body and against his soul, because he is following his desire and is not careful regarding harming his body. This is the evil inclination’s way and sly advice meant to divert a person from the path of life to the path of death…

"ואמר בזוהר (בראשית יא, א) כי רשב"י ע"ה ורבי אלעזר כאשר יצאו מהמערה, והלך רבי פנחס לראותו... הלך אצלו ומצא אותו משונה וגופו מלא פצעים. בכה עימו ואמר: אוי שראיתיך בכך. אמר: אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי כך. הרי בפירוש שעל ידי הייסורין שסבל במערה השיג החכמה הנפלאה. וכן אמרו בתנא דבי אליהו: בשלוש עשרה שנה שהיה חבוש במערה רשב"י ע"ה נתגלו לו עמקי החכמה והשיג עתידות". (שם סעיף כד)


It says in the Zohar (Bereishis 11/1) that when Rashbi and Rabbi Elazar came out of the cave and Rabbi Pinchas came to see him… He found him to look strange and his body full of sores. He cried and said, “Woe to me that I have seen you like this.” Answered Rashbi, “I am happy that you have seen me in this state for had you not seen me in this state, I would not be as I am.” This means that it was through his suffering in the cave that he had attained his wondrous wisdom. As it says in Tana Debe Eliyahu: During the thirteen years that he was in the cave, the innermost wisdom and the future was revealed to Rashbi



Kli Yakar on the Zohar

"הישמר לך ושמור נפשך מאוד". שני שמירות אלו הם על מצוות עשה ולא תעשה, אשר על ידם ישמור כל האיברים והגידין אשר הבית האנושי נכון עליהם, כי כבר אמרו רז"ל (זוהר וישלח קע, ע"ב) כי רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים, ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידין שבאדם". (כלי יקר דברים פרק ד פסוק ט(


“Only beware for yourself and greatly beware for your soul…” These two measures of protection are both a positive commandment and a negative commandment through which a person will safeguard all parts of his body that the human structure is based on, because our sages have already said (in the Zohar, VaYishlach 170/72) that 248 positive commandments are for the 248 limbs and the 365 negative commandments are for the 365 tendons within a person.




The English translation strives to achieve accuracy; however, it is not a formal translation approved by a rabbinic authority. It is intended as a convenience to the English reader and accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise, please refer to the Hebrew version of the document where the source is noted. Thank you for your understanding.




Featured Products


Home | Contact | Site Disclaimer | Shipping Policy | Return Policy | About
website building Rivyon.com rivyon.com